W klasie Va realizowany jest projekt edukacyjny „Inspiruję do nauki” w ramach Uniwersytetu Dzieci. Będzie on realizowany podczas zajęć wychowawczych. Cykl zajęć będzie rozwijał u uczniów kompetencje kluczowe, a w szczególności umiejętności uczenia się. Realizacja projektu: październik -maj 2020/2021, koordynator Pani Elwira Kowalczyk nauczyciel matematyki.

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 2a SP. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 12.09.2019 r. do 26.06.2020 r. z możliwością jej kontunuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą raz w tygodniu, jako zajęcia dodatkowe w ramach koła zainteresowań. Niniejsza innowacja ma na celu kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości z wykorzystaniem na wielu płaszczyznach. W szczególności ma zachęcać i motywować uczniów do samodzielnego i kreatywnego wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktyce. W czasie trwania innowacji dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze, kształtować umiejętności społeczne i kompetencje miękkie.

W roku szkolnym 2019/2020 wychowawca klasy Ia przystąpił z klasą do ogólnopolskiego projektu „Muzyka. Do czego inspirują nas dźwięki?" Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci – działająca na rzecz edukacji i popularyzacji nauki. W ramach projektu nauczyciel zrealizuje cykl wartościowych lekcji z edukacji muzycznej. W ich trakcie uczniowie zrozumieją istotę muzyki i przekonają się, jak wyrazić siebie za pomocą muzyki.

W tym roku szkolnym nasza szkoła została zakwalifikowana do III edycji konkursu „DO HYMNU” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, jest to ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2020. Przesłuchania prezentacji konkursowych odbędą się w okresie luty – kwiecień 2020 r. Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu jednogłosowo przez co najmniej 50 % wszystkich uczniów Szkoły: Hymnu Państwowego i dwóch pieśni hymnicznych wybranych z repertuaru podanego przez organizatorów konkursu.

Nasz szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu Trzymaj Formę!. Celem programu jest edukacja uczniów klas V-VIII w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.