W zgodzie ze sobą i innymi – umiejętność komunikacji to innowacja programowo metodyczna realizowana w klasie III a SP na zajęciach pozalekcyjnych w ramach koła zainteresowań w roku szkolnym 2020/2021. Innowacja ma na celu kształtowanie u uczniów postaw społecznych. W szczególności ma zachęcać uczniów do poznania siebie i swoich uczuć, zapoznać ze sposobami skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i nowymi oraz różnicami społecznymi, które pozwolą kształtować prawidłowe relacje rówieśnicze i społeczne. Autorem i koordynatorem projektu jest Pani Beata Kaniewska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.