Uczniowie uczestniczący w zajęciach Trening Umiejętności Społecznych realizują od 28 marca 2022 roku projekt Uniwersytetu Dzieci pn. „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat”.
Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie będą budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.

Zajęcia mają charakter indywidualny i będą odbywać się w trakcie zajęć rewalidacyjnych (przez dwa lata - od kwietnia 2022 roku) . Adresatami są uczniowie klas: 0a, 1b, 2b, 3a, 5a i 7a Szkoły Podstawowej w Lipianach. Innowacja ma na celu kształtowanie osobowości ekologicznej, poprzez wykorzystanie hortiterapii jest to taka dziedzina nauki, która polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do szeroko rozumianej terapii. Celem hortiterapii jest ograniczenie stresu poprzez przebywanie wśród zieleni oraz pobudzenie, stymulowanie i rozwój człowieka poprzez doznania zmysłowe. Zajęcia mają charakter indywidualny i będą odbywać się w trakcie zajęć rewalidacyjnych. Adresatami są uczniowie klas: 0a, 1b, 2b, 3a, 5a i 7a Szkoły Podstawowej w Lipianach.

"NASZE POLSKIE A B C" -edukacja partiotyczna i obywatelska to innowacja programowo – metodyczna realizowana w oparciu o umiejętności wykraczające poza podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej w klasie Ia SP na zajęciach pozalekcyjnych w ramach koła zainteresowań w roku szkolnym2021/2022. Innowacja ma na celu docenianie niepodległości i suwerenności Ojczyzny, ale także kształtowanie postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków. W szczególności patriotyzmu najmłodsi będą się uczyć poprzez szerzenie wiedzy o "małej ojczyźnie'', propagowanie polskiej przyrody, tradycji i zabytków jako wartości ogólnonarodowych.
Autorem i koordynatorem projektu jest Pani Beata Kaniewska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Innowacja realizowana w roku szkolnym 2021/2022 ma na celu kształtowanie u dzieci samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy. Adresatami innowacji są wszystkie dzieci uczęszczające do klasy 1b. Dzięki odpowiednio przygotowanym niestandardowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzielaniu miejsc do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych, dzieci mają ogromną szansę na swobodne podejmowanie decyzji.
Innowacja opracowana i realizowana na podstawie innowacji autorstwa Justyny Ozimkowej.

Uczniowie z klas V – VI SP w ramach zajęć TUS biorą udział w projekcie „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój”. W trakcie realizacji projektu uczniowie wezmą udział w aktywnościach, podczas których będą rozpoznawać, oswajać i wyrażać własne emocje. Ponadto będą rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się. Projekt prowadzi Pani Monika Bejuk.