Innowacja pedagogiczna autorstwa Marzeny Tomczak uatrakcyjni pracę z lekturą szkolną, pomoże w kształtowaniu postaw fair play, radzeniu sobie z porażką, planowaniu strategicznym oraz braniu odpowiedzialności za sukces swój i grupy. Adresatami innowacji są uczniowie klasy 4a, 5a, 7a SP. Innowacja metodyczna realizowana będzie na lekcjach języka polskiego od 15.11.2022 do 15.06.2023 roku.
Wykorzystanie gier w pracy z lekturami uatrakcyjni lekcje wprowadzające lub powtórzeniowe, podsumowujące pracę z tekstem.

Działanie innowacyjne: Ogólnopolski projekt edukacyjny: „(Nie)zwykła matematyka”
Projekt realizowany będzie w klasie 4 a i 5a SP podczas lekcji matematyki i zajęć wyrównawczo-dydaktycznych. Czas realizacji projektu 24.10 2022 – 24.05.2023 r.
Celem projektu „(Nie)zwykła matematyka” jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych. W projekcie bierze udział 698 szkól podstawowych w Polsce.
Zadania projektów: Survivalowe wyzwania matematyczne; Matematyka inaczej; Historyczne zmagania matematyczne; Świąteczna matematyka; Kasa rządzi światem; Przepyszna matematyka; Matematyka w podróży; Matematyka jest jak kurz, jest wszędzie.
Autorzy: Agnieszka Pabiniak Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi

Koordynator projektu w lipiańskiej szkole: nauczyciel matematyki Elwira Kowalczyk

Uczniowie uczestniczący w zajęciach Trening Umiejętności Społecznych realizują od 28 marca 2022 roku projekt Uniwersytetu Dzieci pn. „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat”.
Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie będą budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne.

Projekt realizowany roku szkolnym 2021/2022 w klasie 6a SP podczas lekcji informatyki i lekcji wychowawczych. Cel udziału w projekcie: pogłębianie wiedzy z zakresu zagrożeń w Internecie, wspieranie budowania cyfrowych nawyków pozwalających na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z sieci, przybliżanie zagadnień związanych z ochroną prywatności, kontaktami online, dostępem do szkodliwych treści, netykietą, nadużywaniem Internetu i urządzeń cyfrowych, cyberzagrożeniami oraz bezpiecznym korzystaniem z aplikacji. Nauczyciel realizujący innowacje: pani Elwira Kowalczyk

Zajęcia mają charakter indywidualny i będą odbywać się w trakcie zajęć rewalidacyjnych (przez dwa lata - od kwietnia 2022 roku) . Adresatami są uczniowie klas: 0a, 1b, 2b, 3a, 5a i 7a Szkoły Podstawowej w Lipianach. Innowacja ma na celu kształtowanie osobowości ekologicznej, poprzez wykorzystanie hortiterapii jest to taka dziedzina nauki, która polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do szeroko rozumianej terapii. Celem hortiterapii jest ograniczenie stresu poprzez przebywanie wśród zieleni oraz pobudzenie, stymulowanie i rozwój człowieka poprzez doznania zmysłowe. Zajęcia mają charakter indywidualny i będą odbywać się w trakcie zajęć rewalidacyjnych. Adresatami są uczniowie klas: 0a, 1b, 2b, 3a, 5a i 7a Szkoły Podstawowej w Lipianach.