Wychowawca klasy II a Pani Beata Fras w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie MALI DETEKTYWI. JAKIE TAJEMNICE KRYJE ŚWIAT WOKÓŁ NAS? W ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt polega na realizacji 8 lekcji o tematyce przyrodniczej, matematycznej i informatycznej. Nauczyciel rozwinie u uczniów kompetencje związane z odbiorem i ekspresją muzyczna. Dzieci będą wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Zajęcia prowadzone Metodą Pytań i Doświadczeń, rozbudzą naturalną ciekawość i kreatywność uczniów.

W okresie od 23 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 roku prowadzona będzie innowacja programowo - metodyczna w klasie 2 a SP pt. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III – edycj a II. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Koordynatorem innowacji jest Pani Beata Fras nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

W klasie Va realizowany jest projekt edukacyjny „Inspiruję do nauki” w ramach Uniwersytetu Dzieci. Będzie on realizowany podczas zajęć wychowawczych. Cykl zajęć będzie rozwijał u uczniów kompetencje kluczowe, a w szczególności umiejętności uczenia się. Realizacja projektu: październik -maj 2020/2021, koordynator Pani Elwira Kowalczyk nauczyciel matematyki.

• Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.
Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Adresowana jest do rodziców i ich dzieci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko narkotyków. Rola szkoły polega, przede wszystkim, na udzieleniu wsparcia rodzicom i uczniom w poradzeniu sobie z problemem poprzez dostarczenie odpowiednich informacji i zaproponowanie konkretnego sposobu rozwiązania problemu. Jednocześnie wyrażany jest brak akceptacji dla łamania przez ucznia zasady szkolnej, która zobowiązuje do nieużywania substancji psychoaktywnych. Celem ogólnym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole. Wczesna interwencja w przypadku sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne ma ogromne znaczenie dla zmiany zachowania nastolatków. Może zapobiegać poważnym problemom zdrowotnym i społecznym. Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w swoich założeniach nawiązuje do krótkiej interwencji stosowanej przez lekarzy pierwszego kontaktu wobec osób dorosłych nadużywających alkoholu oraz zasad interwencji kryzysowej.

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 2a SP. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 12.09.2019 r. do 26.06.2020 r. z możliwością jej kontunuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą raz w tygodniu, jako zajęcia dodatkowe w ramach koła zainteresowań. Niniejsza innowacja ma na celu kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości z wykorzystaniem na wielu płaszczyznach. W szczególności ma zachęcać i motywować uczniów do samodzielnego i kreatywnego wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktyce. W czasie trwania innowacji dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze, kształtować umiejętności społeczne i kompetencje miękkie.